Wensen of vragen? Neem contact op: 033-2087428
Inloggen
Luxe vleeswaren uit eigen keuken Sterk lokaal basisassortiment Kwalitatief topvlees en de heerlijkste delicatessen

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof zijn vrijblijvend. Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen
Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof opgave doet van een adres is Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht (bezorg-)adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof
Brugstraat 2
1349 CV Nederhorst den Berg

Aansprakelijkheid
Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof komen. Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof eveneens geen verantwoordelijkheid. Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof uitgesloten.

Diversen
De klant van Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof. Niets uit uitgaven of publicaties van Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof
Brugstraat 2
1349 CV Nederhorst den Berg
info@ambachtelijke-slagerij.nl
06-28777809
Luxe vleeswaren uit eigen keuken Sterk lokaal basisassortiment Kwalitatief topvlees en de heerlijkste delicatessen

Veilig betalen: of bij levering